Regulamin Sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego DECO – BOX Jacek Izdebski jest Jacek Izdebski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DECO – BOX Jacek Izdebski, ul. Katowicka 21, 42-263 Wrzosowa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5732605455.

 1. Sklep internetowy DECO – BOX Jacek Izdebski prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 2. Korzystanie ze sklepu internetowego DECO – BOX Jacek Izdebski jest możliwe bez rejestracji lub poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, czego efektem jest założenie konta.

 3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym DECO – BOX Jacek Izdebski są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 4. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest faktura VAT.

 5. Wszystkie produkty oferowane w DECO – BOX Jacek Izdebski są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Opis stanu oferowanego produktu znajduje się w karcie każdego produktu.

 6. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone przez firmę kurierską. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku dostaw wskazanym w zakładce Dostawa i Płatności.

 7. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie DECO – BOX Jacek Izdebski w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 8. Dostępne formy płatności:

-” KURIER – POBRANIE” – płatność za pobraniem
– „PRZEDPŁATA NA KONTO” (zamówiony towar zostanie wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na konto kwoty stanowiącej równowartość transakcji tzn. koszt zakupu produktu plus koszt dostawy)

Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 3. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 5. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 7. Jeżeli Towar ma wadę, Kupującego może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 8. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 11. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 12. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Kupującego.

 13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

 15. Kupujący realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

Prawo odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
  3. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: DECO – BOX Jacek Izdebski, ul. Katowicka 21, 42-263 Wrzosowa lub na adres poczty elektronicznej:

   kontakt@vinterio.pl

  5. Sprzedawca potwierdzi e-mailowo Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  6. Sklep zwraca należność za zwracany towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru drogą przelewu bankowego na wskazane przez zwracającego konto.

  7. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

  8. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: DECO – BOX Jacek Izdebski, ul. Katowicka 21, 42-263 Wrzosowa

  9. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

  10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Konsument może zgodzić się na inny sposób zwrotu płatności zaproponowany przez Sprzedawcę.

  11. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

Polityka ochrony prywatności i cookies

 1. Firma DECO – BOX Jacek Izdebski, ul. Katowicka 21, 42-263 Wrzosowa jest administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów podczas rejestracji i w sklepie internetowym.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu internetowego, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży, a także w celach ich archiwizacji.

 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych znajdujących się w formularzu rejestracyjnym jest konieczne do założenia konta oraz do realizacji składanych zamówień.

 1. Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację –w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego

prawnie uzasadnionego interesu

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

 1. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody, Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny.

 2. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Sklep DECO – BOX Jacek Izdebski stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów,

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DECO – BOX Jacek Izdebski

ul. Katowicka 21

42-263 Wrzosowa

Ja ……………………………………..niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………….,
 
Data zawarcia umowy to…………………., data odbioru …………………………..
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………..
 
Adres………………………………………………………………………..
 
Data……………….

………………………………………….

Czytelny podpis